ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ДІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ БУЛІНГУНАКАЗ

28.08.2023                                                                                                     № 122

 

Про запобігання та протидію

булінгу в гімназії

 

     Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 №1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та з метою запобігання та протидії булінгу в гімназії

 

     НАКАЗУЮ:

 

1.     Педагогічним працівникам гімназії:

1.1.         Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

1.2.         Захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території гімназії алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

1.3.         Дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку гімназії, виконувати свої посадові обов’язки.

1.4.         Повідомляти адміністрацію гімназії про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

2.     Практичному психологу, соціальному педагогу:

2.1.         Забезпечити проведення профілактичної роботи та запобігання булінгу (цькування) в гімназії.

2.2.         Надавати консультативну допомогу батькам, психологічний супровід здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

3.     Заступнику директора з виховної роботи Дубовому С.А.:

3.1.         Розробити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії.

3.2.         Сприяти створенню безпечного освітнього середовища в гімназії та вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

4.     Класоводам, класним керівникам проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків про обов’язки щодо запобігання та протидії булінгу, передбачені Законом України «Про освіту» (згідно з частиною третьою статті 55).

5.     Створити комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) в гімназії у складі:

Юрчук О.М., директор гімназії – голова комісії;

Дубовий С.А., заступник директора з ВР – заступник голови комісії;

Сидоренко І.В., соціальний педагог – секретар комісії;

Рєзнік Р.І., заступник директора з НВР – член комісії;

Пірог А.Г., заступник директора з НВР – член комісії;

Галицька Г.С., вчитель, керівник МО класних керівників – член комісії;

Григор’єва Н.М., вчитель, голова ПК гімназії – член комісії.

6.     Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в гімназії розглядати заяви або повідомлення про випадки булінгу (цькування) в гімназії, проводити засідання та приймати рішення відповідно зібраних матеріалів щодо обставин випадків булінгу (цькування) у термін, що не перевищує десять робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директором гімназії.

7.     Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Дубового С.А.

8.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                      Олена ЮРЧУК

  


  НАКАЗ

 

28.08.2023                                                                                                    № 122

 

Про призначення уповноваженої особи

щодо здiйснення невiдкладних заходiв

реагyвання на факти домашнього насильства

 (стосовно дітей), булінгу.

 

       Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 року №1/9-790 «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня2018 року № 658, листа Miнicтepcтвa освiти i науки України вiд 29.01.20l9 року № l/ll-88l «Рекомендацiї для закладiв освiти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих aктiв України щодо протидiї булiнгу (цькуванню) вiд 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII» та з метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу щодо подолання явищ домашнього насильства стосовно дітей, булінгу, сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, булінгу та ефективного реагування на такі факти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Призначити соціального педагога Сидоренко І.В. уповноваженою особою щодо здійснення невідкладних заходів реагування на факти домашнього насильства (стосовно дітей), булінгу.

2.Затвердити план заходів запобігання домашньому насильству (стосовно дітей) та порядок здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів домашнього насильства (або отримання заяв/повідомлень про такі факти) (додаток 1).

3. Затвердити план заходів запобігання булінгу та порядок здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів булінгу (або отримання заяв/повідомлень про такі факти) (додаток 2).

4. Педагогічним працівникам:

4.1. У разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на домашнє насильство (стосовно дітей), булінг, надавати директору фактичну інформацію з метою планування подальших дій з надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

4.2. Вживати невідкладних заходів для припинення домашнього насильства, булінгу (цькування).

4.3. Забезпечити неухильне виконання плану заходів запобігання домашньому насильству та порядку здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів домашнього насильства (або отримання заяв/повідомлень про такі факти).

4.4. Забезпечити неухильне виконання плану заходів запобігання булінгу та порядку здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів булінгу (або отримання заяв/повідомлень про такі факти).

5. Розмістити на інформаційному стенді та на сайті гімназії контактну інформацію організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства, булінгу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Дубового С.А.

 

 

 

 

 

     Директор                                                                     Олена ЮРЧУК

 

 


   

Додаток 1

до наказу  №

від 28.08.2023

 

 

 

 

План

заходів запобігання домашньому насильству в гімназії

у 2023/2024 навчальному році

 

 

 

№ з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

1.

Ознайомлення працівників закладу з положеннями Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Методичними рекомендаціями щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами, затвердженими наказом МОН України від 02.10.2018 №1047

Вересень 2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

2.

Внесення в план виховної роботи гімназії  заходів із запобігання та протидії домашньому насиллю

До 01.09.2023

Дубовий С.А.

3.

Поновлення на вебсайті гімназії плану заходів гімназії із запобігання та протидії домашньому насиллю

До 10.09.2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.,

Швул Н.М.

4.

Оприлюднення телефонів довіри та гарячих ліній на дошках оголошень, вебсайті гімназії

До 10.09.2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.,

Швул Н.М.

5.

Проведення консультаційних годин у соціального педагога (скринька довіри тощо)

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.

6.

Організація круглого столу для педагогів «Домашнє насильство. Як розпізнати та як протидіяти»

Жовтень 2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

7.

Проведення круглих столів для батьків в класах «Домашнє насильство. Захист дитини. Повноваження закладу освіти»

Листопад 2023

Сидоренко І.В.,

класоводи,

класні керівники

8.

Розгляд питань захисту дітей від домашнього насильства під час консультацій для батьків класу

Протягом навчального року

Класоводи,

класні керівники

9.

Оприлюднення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання та протидії домашньому насильству на інформаційному стенді та на сайті гімназії

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.

10.

Розміщення на інформаційному стенді та на сайті гімназії контактної інформації про уповноважених осіб закладу, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку домашнього насильства

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.

11.

Розробка методичних рекомендацій для педагогів з питань надання психологічної допомоги дітям, постраждалим від домашнього насильства

Протягом навчального року

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

12.

Підготовка та розміщення в класних куточках інформаційно-просвітницьких листівок, буклетів, з питань ознак домашнього насильства, протидії та захисту від нього

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.,

класоводи,

класні керівники

 

 

 


   

Порядок

здійснення невідкладних заходів реагування

у випадках виявлення фактів домашнього насильства

(або отримання заяв/повідомлень про такі факти)

 

(відповідно до п.39-41 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі,

затвердженого постановою КМУ від 28.08.2018 р. № 658)

 

 

 

№ з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

1.

Вчасне виявлення симптомів неблагополуччя в поведінці та настрої дітей

Постійно

Педагогічні працівники

2.

Повідомлення директора про виявлені факти домашнього насильства

Негайно

Педагогічні працівники

3.

Фіксація необхідної інформації в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства стосовно дітей

Негайно

Сидоренко І.В.

4.

Надання медичної допомоги (у разі потреби)

Негайно

Медична сестра

5.

Повідомлення про виявлений факт в кримінальну полiцiю та в службу у справах дітей Дарницького району м. Києва

Протягом доби

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

6.

Організація роботи практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалою дитиною

Систематично

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

7.

Звіт про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Щоквартально

Сидоренко І.В.

 

 


 

 

Додаток 2

до наказу №

від 28.08.2023

 

 

 

План

заходів запобігання булінгу в гімназії

на 2023/2024 навчальний рік

 

 

 

№з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

1.

Опрацювання нормативних документів щодо протидії булінгу під час нарад при директорі, засідань МО класних керівників, зокрема з рекомендаціями МОН України щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від18.12.2018 р. № 2657-VIII

Вересень 2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В., Галицька Г.С.

2.

Продовження роботи педколективу над формуванням безпечного освітнього середовища в гімназії

Протягом навчального року

Адміністрація гімназії

3.

Внесення в план виховної роботи гімназії  заходи антибулінгової кампанії

До 01.09.2023

Дубовий С.А.

4.

Поновлення на вебсайті гімназії 

- правил поведінки здобувачів освіти в навчальному закладі;

- плану заходів гімназії, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

- процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, приблизний зміст, терміни та процедура розгляду відповідно до законодавства тощо)

До 10.09.2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.,

Швул Н.М.

5.

Оприлюднення телефонів довіри та гарячих ліній на дошках оголошень, вебсайті гімназії

До 10.09.2023

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.,

Швул Н.М.

6.

Проведення занять з елементами тренінгу, переглядом та обговоренням тематичних відеосюжетів  для учнів 1-11 класів щодо ненасильницьких методів поведінки та шляхів вирішення конфліктів

Протягом навчального року

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

7.

Внесення в порядок денний батьківських зборів (зустрічей) питання щодо профілактики булінгу серед підлітків та відповідальності батьків за вчинки дітей. Знайомство батьків з нормативними документами щодо їхньої відповідальності. Проведення круглих столів для батьків «Роль сім’ї у запобіганні булінгу, мобінгу», перегляд тематичних відеосюжетів

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.,

класоводи,

класні керівники

8.

Проведення занять з елементами тренінгу для учнів 1-11 класів щодо формування уміння управляти власними емоціями та долати стрес

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.

9.

Проведення консультаційних годин у соціального педагога (скринька довіри тощо)

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.

10.

Організація регулярної перевірки приміщень, території гімназії з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування) та створення належних умов безпеки (спостереження за місцями  загального користування: їдальнею, коридорами, роздягальнями, ігровими та спортивними майданчиками, шкільним подвір’ям та технічними приміщеннями)

Протягом навчального року

Дубовий С.А., Розумна І.М., Сидоренко І.В.

11.

Проведення зустрічей з представниками (інспекторами) сектору ювенальної превенції, шкільним офіцером поліції

Протягом навчального року

Дубовий С.А.

12.

 Оформлення інформаційного куточка в гімназії «Булінг. Відповідальність підлітків»

До 15.09.2023

Сидоренко І.В.

13.

Оприлюднення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання та протидії булінгу на інформаційному стенді та на сайті гімназії

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.,

Швул Н.М.

14.

Розробка психологічних рекомендацій, порад «На допомогу вчителям» із питань подолання дитячої агресії

До 01.10.2023

Сидоренко І.В.

15.

Проведення діагностики стану психологічного клімату в класах, виявлення референтних груп, дітей в ізоляції, дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу. Проведення анонімного анкетування серед учнів та батьків. Створення профілактично-просвітницьких, корекційно-розвивальних програм роботи з класом, окремими учнями

Листопад-грудень

2023

Сидоренко І.В.,

класоводи,

класні керівники

16.

Створення комфортного позитивного психологічного клімату в дитячих класних колективах. Припинення будь-яких проявів нетолерантності між дітьми

Протягом навчального року

Класоводи,

класні керівники

17.

Проведення класних годин з теми «Булінг, мобінг. Наслідки, відповідальність» за участю соціального педагога. Перегляд тематичних відеосюжетів

Протягом навчального року

Класоводи,

класні керівники,

Сидоренко І.В.

18.

Організація і проведення з учнями ігор, вправ, тренінгів з оволодіння навичками безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.,

класоводи,

класні керівники

19.

Проведення консультаційних годин у соціального педагога (скринька довіри тощо).

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.

20.

Розробка методичних рекомендацій для педагогів з питань надання психологічної допомоги дітям, постраждалим від булінгу, мобінгу

Протягом навчального року

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

21.

Підготовка та розміщення в класних куточках інформаційно-просвітницьких листівок, буклетів, бюлетнів з питань булінгу, мобінгу, протидії та захисту від них

Протягом навчального року

Сидоренко І.В.,

класоводи,

класні керівники

 

 

 

Взяти до уваги, що за роз’ясненням Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда», формами булінгу (цькування) є:

Фізичний булінг – штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, «сканування» тіла, нанесення тілесних ушкоджень тощо.

Економічний булінг – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших

особистих речей жертви, вимагання грошей тощо.

Психологічний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміки обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, маніпуляції, шантаж тощо.

Сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки в переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти тощо.

Кібербулінг– приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв (пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи іншихпринижень і викладання відео в мережу інтернет, цькування через соціальні мережі).

 

 


 

  

Порядок

здійснення невідкладних заходів реагування

у випадках виявлення фактів булінгу

(або отримання заяв/повідомлень про такі факти)

 

(відповідно до рекомендацій МОН України щодо застосування норм Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»  

від 18.12.2018 р. № 2657-VIII)

 

 

 

 

№з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

1.

Вчасне виявлення симптомів неблагополуччя в поведінці та настрої дітей

Постійно

Педагогічні працівники

2.

Повідомлення директора про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення повідношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

Негайно

Педагогічні працівники

3.

Прийняття рішення (наказ) про проведення розслідування  із визначенням уповноважених осіб. Проведення розслідування

Негайно

Дубовий С.А.

4.

Надання соціальних і психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування)

Поки є потреба

 

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

5.

Створення (наказ) комісії з розгляду результатів проведеного розслідування випадку булінгу

Після отримання результатів розслідування

Дубовий С.А.

6.

Проведення засідання комісії з розгляду результатів проведеного

розслідування

Після видання наказу про створення комісії

 

Дубовий С.А.

7.

Реєстрація рішення комісії в окремому журналі. Збереження протоколу засідання комісії в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів комісії

В день засідання

комісії

Дубовий С.А.

8.

Повідомлення про виявлений факт в кримінальну полiцiю та в службу у справах дітей Дарницького району м. Києва

Протягом доби після

прийняття рішення

Дубовий С.А., Сидоренко І.В.

 

 

 


 

 

Порядок 

подання заяв або повідомлень

 про випадки булінгу (цькування) в гімназії

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора гімназії  або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в гімназії

У гімназії заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Директор гімназії у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

 

 

 


 

 

Директору

гімназії 267 м. Києва

О.М. Юрчук

__________________________

(П.І.П.)

__________________________

( адреса, телефон)

 

ЗАЯВА

 

Я, ПІБ, прошу розібратися з випадком булінгу щодо учня (учениці)

... класу ( ПІБ дитини) з боку учня (учениці, учнів, учителя чи учителів) ... класу, (ПІБ дитини /дітей, учителя, учителів).

Про це я дізна___ (лась, вся) від своєї дитини (від однокласни__ (ка, ці, ів)

моєї дитини), ПІБ.

 

Прошу:

1. Розібратися зі цією ситуацією, визначити винних і провести відповідну

роботу щодо усунення таких випадків надалі.

2. Надіслати необхідні документи до Служби у справах дітей, Ювенальної

превенції щодо притягннення винних до адміністративної відповідальності, згідно зі ст. 173 КУпАП.

 

 

«    »___________ 20    р.            _____________________

                                                          (підпис, прізвище)

 

 

 


 

 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО ЦЬОГО

1. Якщо Комісія з розслідування випадку булінгу,  визнала, що заявлений випадок – це дійсно випадок булінгу, а не одноразовий конфлікт чи сварка, то директор гімназії повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

2. Особи, які за результатом розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

Витяг із Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню), прийнятим Верховною Радою України 18.12.2018р. № 2657 –VIII

 

1) частину другу статті 13 після цифр "173" доповнити цифрами "1734";

2) доповнити статтею 1734 такого змісту:

"Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГІМНАЗІЇ № 267 м. КИЄВА

Загальні правила поведінки

 

1.    Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та Статуті гімназії.

2.    Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять,  займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

3.    Учень повинен виявляти повагу до однолітків, старших, піклуватися про молодших. 

4.    У разі пропуску занять  учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку з медичної установи або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

5.    Не можна без дозволу педагогів (батьків) йти зі школи під час освітнього процесу.

6.    Здобувачі освіти бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

7.    Недопустимо чіпати чужі речі. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збитків, несуть матеріальну відповідальність.

8.    Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати охоронцю, який знаходиться на першому поверсі гімназії.

9.    Не можна приносити на територію школи  й використовувати з будь-якою метою зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.

10.                            Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

11.                             Фізична і психологічна конфронтація, залякування, булінг і  знущання є неприпустимими формами поведінки.

12.                          Учні мають  поводити себе гідно, щоб не заплямувати добре ім’я своєї сім'ї та гімназії.

 

Поведінка здобувачів освіти на уроках

1.    Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому та відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

2.    Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу  вчителя, піднявши руку.

3.    Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

4.    Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

5.    Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

6.    На першу вимогу вчителя слід подавати щоденник.

7.    Не дозволяється користуватися гаджетами під час уроків без навчальної  потреби.

 

Поведінка здобувачів освіти  на перервах

1.    Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим.

2.    Під час перерви учні можуть вільно переміщатися школою, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою дотримання безпеки (горище, підвал, кухня і т.п.).

3.    Забороняється:

 • бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.
 • штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
 • тютюнопаління.
 • самовільно відчиняти вікна.

4.    На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

Поведінка здобувачів освіти в їдальні

1.    В їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.

2.    Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3.    Учні приходять в їдальню після закінчення уроку.

4.    Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не заважати тим, хто їсть поряд.

5.    Учні прибирають посуд після прийому їжі.

6.    Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

7.    Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

 

Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії

1.    Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

2.    Без дозволу керівника групи не дозволяється залишати місця перебування.

3.    У разі поганого самопочуття негайно треба повідомити керівника групи.

4.    Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

5.    Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.

6.    Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, а повідомити про них керівника групи.

Алгоритм реагування педагога на факт виявлення булінгуАлгоритм дії батьків у випадку цькування та знущань з дитини

 1. Насамперед необхідно вдома ліквідувати атмосферу, що сприяє перетворенню дитини на «жертву». Жодної надмірної опіки чи, навпаки, деспотизму, покарань та побиття за провину.
 2. Необхідно обов’язково запитати у дитини, як справи у школі, маючи на увазі не тільки оцінки, а й відносини з однокласниками. Обережно ставте питання, оскільки цькування може бути не стільки відкритим, а й прихованим, пасивним, наприклад: небажання сидіти за одною партою, грати в одній команді, ігнорування тощо. Якщо ви відчули певні негаразди, поговоріть з дитиною та її класним керівником.
 3. Якщо булінг уже відбувся, зважте його масштаби. Якщо це проблема між двома дітьми, яку можна владнати власними силами, краще дати дитині можливість самостійно розібратися та навчитися відстоювати власні інтереси.
 4. Якщо третирування вже набуло розмаху, проаналізуйте разом із дитиною, чи зможе вона сама захистити себе та відновити свій авторитет у класі.
 5. Якщо дитина дуже скромна та невпевнена в собі – допоможіть їй стати більш впевненою, адже підвищення самооцінки робить людину більш урівноваженою та терпимою. З’ясуйте, які гуртки відвідують її однокласники, чим займаються в позаурочний час. Заохочуйте дитину до активної участі в загальношкільних заходах, які зближують дітей та допомагають набути впевненості в собі.
 6. В особливо важких випадках, якщо дитина з певних причин стала ізгоєм у класі, приверніть увагу класного керівника та шкільного психолога до проблеми. У цьому випадку обов’язково потрібна допомога адміністрації закладу освіти та фахівців.

Що сказати постраждалій від знущань та цькування дитині

Пам’ятка «Як уникнути булінгу?»

 •  Упевнись, що ти не є кривдником /кривдницею стосовно інших;
 • Заступайся за тих, кого ображають;
 • Якщо ти став/стала жертвою булінгу – розкажи про це дорослим (батькам, учителю, психологу тощо);
 • Якщо ти побачив/побачила, що над кимось знущаються, - клич на допомогу, привертай увагу дорослих;
 • Стався до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе;
 • Є питання – звертайся до психолога або до людини, якій ти довіряєш, телефонуй на Національну дитячу «гарячу лінію»